Saturday, May 25, 2024
spot_imgspot_img
HomeFoto GaleriaArte marsiais no Arte ritual kompromete siguransa iha kampaña

Arte marsiais no Arte ritual kompromete siguransa iha kampaña

Manufahi RKM News-Segunda feira ne’e, Arte marciais no Arte ritual  Munisípiu Manufahi  realiza komferensia ba dá huluk hodi asegura seguransa iha kampaña  presidensiál no parlamentar  garante katak la iha konflitu ruma iha kampaña  tinan Ida ne’e.

Portavoz husi Arte marsiais persaudaraan setia hati Terate ,PSHT Municipio Manufahi Romeu Duarte da Costa hateten,tuir rezolusaun  Governo no 4/2016 3 de marsu katak reativa hikas Arte marciais no Arte rituais ho halo hikas Sira Nia atividade maibé  nafatin kompramenta ba Lei no 5/2017  Arma branka ne’ebe sei nafatin vigor.

‘’ ho Ida ne’e haree ba atividade Festa demokrasia no konsolidasaun kampaña Presidensial no Parlamentar Tamba ne’e Arte      marciais no Arte ritual kompromete sei halo koperasaun ho PNTL Municipio hodi seguransa ba kampaña  presidensial no parlamentar ba tinan 2022’’

Arte marsiais No Arte ritual kompromete paz no estabilisade durante kampaña no la autoriza militante uza atributo Arte marciais no Arte ritual iha tempo kampaña .

‘’Ami Sei la autoriza ba membero Sira hodi halo deklarasaun polítika para reprezenta Arte marsiais no Arte ritual hodi apoio qualquer kandidatura no partido politik ‘’

Ba individu Balu ne’ebe la obedese ba deklarasaun iha leten konsidera asaun individual no sei la responsabiliza husu estrutura Arte marciais no Arte ritual municipio manufahi.

Entretanto Arte marciais no Arte ritual Municipio Manufahi hamutuk 9 hanesan  PSHT, korka, IKS, raja wali percaya diri ,Santo Antonio, Sagrada corasaun de Jesus no setia hati  iha komferensia nee realiza iha salaun enkontro Komando Policia Municipio Manufahi.(INHA)

 

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

TRENDING SEMANAL

STAE halo preparasaun masimu ba tinan ida no diak

  Diretór STAE Manufahi RKM News—Direktor STAE Munisipiu Manufahi Angelo da Costa Cortereal, hateten Dadaun ne'e STAE halo hela preparasaun ba eletoral no aktualizasaun ba baze...

Komunikadu Imprensa

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x