Monday, June 17, 2024
spot_imgspot_img
HomeFoto GaleriaVirgilio : Gerasaun Foun mosu atu Hatutan Hatan Hamoris

Virgilio : Gerasaun Foun mosu atu Hatutan Hatan Hamoris

Manufahi RKM news—Kinta (10/03),kandidatura ho númeru sorteiu 12 hato’o nia motivo kandatura liu husi Radio Komunidade 1912 hateten  Gerasaun foun atu hatutan moris di’ak ba povu.

“tamba independensia ne’e la’ós atu lori Bandeira no kanta Hino Nasiónal  deit maibé independensia ne’e atu lori mós povu ba moris di’ak hanesan konstituisaun haruka katak moris di’ak material no moris di’ak ispiritual”dehan virgilio iha studio Racom 1912 Manufahi

Iha parte seluk atu hatan hodi haburas no hamoris ambiente Polítika ne’ebé mak saudavel no repeita malu iha komunikasaun ne’ebé mak respeita malu no toleransia no ambiente ne’ebé mak la iha  vingansa polítika.

“ita kaer ukun la’ós  atu hodi hatun malu maibé ita nia liman ne’ebé ita uza iha 24 anus nia laran ne’e uza atu hodi hakuak malu ho situsaun hirak ne’e maka ha’u kandidatu a’an ba iha Prezidenti da Repúblika ne’e atu hodi hamoris fila fali ambiente hirak ne’e’’

Tuir kandidatura númeru sorteiu 12  ne’e katak ,independensia ne’ebé mak povu barak mate no terus tenki sai orgullo ba sira.

“orgullo ne’e maka povu sira tenki bosu tenki assesu ba aimoruk no oan sira assesu ba Edukasaun ida ne’e mak sai hanesan  orgullo ba povu sira’’

Hau maka sai presidente sei garantia prosesu elaborasaun planu no komunikasaun di’ak ho Governu relasiona ho hau nia kompremisiu eleitoral,

Atu aloka osamentu ba setor save sira ne’ebe relasiona ho povu nia moris hanesan setor edukasaun,saude no agrikultura.

“ita hotu hatene katak parte Edukasaun professores barak mak hanorin voluntariu kuaze tinan 15 ona simu de’it osan dollares Amerikanu 80.00 no 40.00 ida ne’e la bele tanba ne’e ita tarata sira hanesann atan tamba edukasaun ne’e importante”

 

Iha parte seluk ita tenki tau mós importansia ba Hospital referal sira iha munisipiu  hotu hotu atu nune’e komunidade hotu bele assesu tamba taxa mortalidade ba labarik no inan feton sira kontinua a’as

“mortalidade sira ne’e a’as tamba komunidade sira la assesu ba estrada Ambulansia la bele ba no Sentru da Saúde mós do’ok husi komunidade “

Alende ne’e iha mós infrastrtura atu hodi garantia saúde iha ita nia suku tamba Estadu ne’ebé mak ukun ne’e mai husi votus povu nian.

 

Entertantu Kandidatura Númeru sorteiu 12 ne’e ho nia polítika tolu (3) mak hanesan hatan, hatutan no hamoris  (HAHAHA) se bainhira nia sai Prezidenti.(Medía RKM)

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

TRENDING SEMANAL

PAMM HUSU BA KOMUNIDADE SIRA ATU KOOPERA DIAK HO GOVERNO

Manufahi RKM News==kuarta Feira (5/6) ne'e Presidente Autoridade munisípiu Manufahi hateten Teras Propriedades maka Notifikasaun SEATOU maka ezekuta, Presidente Autoridade Munisipio Manufahi Luis Marçal da...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x