Friday, June 21, 2024
spot_imgspot_img
HomeNotisiaMembru Asemblaia Postu Fatuberlihu nain 23 Simu Póse Husi Administradór Munisípiu

Membru Asemblaia Postu Fatuberlihu nain 23 Simu Póse Husi Administradór Munisípiu

Manufahi RKM news—Administardór Munisípiu (AM) Manufahi kuarta-feira (15/06) ne’e, fó póse ba Membru asembleia na’in 23 postu iha postu administrativu Fatuberliu.

 

Hafoin juramentu Administardór Munisípiu Arantes Isaac Sarmento hateten, Asembleia postu hanesan orgaun ás liu, hodi halo pareser no halo diskusaun no aprovasaun ba planu dezenvolvimentu iha postu administrativu Fatuberliu.

 

Administardór Arantes Isaac Sarmento, isplika, membru asembleia postu iha direiru atu tuir reuniaun kada fulan 3 dala ida, halo diskusaun no halo aprovasaun ba planu programa investimentu no planu dezenvolmentu sira seluk iha postu Fatuberliu.

 

Direitu Asembleia postu artisipa iha debate no votasaun aprezentasaun Propostas no rekerimentu, aprezenta rekomendasaun, pareser no pedidu esklaresimentu, Aprezenta reklamasaun, protestu, kontra-protestu no deklarasaun votu,Simu dokumentu relevante ba asuntu ne’ebe hatur iha orden traballu, Husu suspensaun no renunsia,Proposta Projetu kona ba Kompetensia dezenvolvimentu Suku no defende alokasaun orsamentu hosi Programa Nasional,”informa Arantes”.

 

Kordenadór asembleia postu Fatuberliu Gíl Teofilho Amaral,atuál Administardór postu Fatuberliu hateten, asembleia postu  sei halo nia knaar hodi tulun Administardór postu,  halo pareser, diskusaun no aprovasaun ba planu investimentu dezenvolvimentu iha postu Fatuberliu, nune’e lori dezenvolvimentu postu Fatuberliu hetan susésu iha futuru.

 

Iha serimónia póse ne’e, Membru asembleia postu Fatuberliu jura no promete, jura ba hau nia an rasik, hodi halo tuir loloos funsaun sira ne’ebe hau haknar-an ba, tuir Konstituisaun Lei no Regulamentu sira Republika Demokratika Timor-Leste nian, Hodi kontribui no dignifika instituisaun Lokal no koezaun Nasional.

 

Entretantu kompozisaun asembleia postu, Administardór postu, Reprezentante dirijente serbisu Munisipal no delegasaun territorial ne’ebé destaka iha Postu Administrativu, Séfi suku sira,, lian-na’in, Reprezentante na’in rua hosi Antigu Kombatente Libertasaun Nasional, Reprezentante na’in hosi Organizasaun Promotora Igualdade Jeneru, Reprezentante na’inhosi Juventude Postu Administrativu

Jornalista   :esm

Editór         :Guterres

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

TRENDING SEMANAL

STAE halo preparasaun masimu ba tinan ida no diak

  Diretór STAE Manufahi RKM News—Direktor STAE Munisipiu Manufahi Angelo da Costa Cortereal, hateten Dadaun ne'e STAE halo hela preparasaun ba eletoral no aktualizasaun ba baze...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x