Friday, June 21, 2024
spot_imgspot_img
HomeNotisiaUDAN SEMANA RUA AFETA BA PRODUSAUN KOTO LA DIAK SAI DODOK

UDAN SEMANA RUA AFETA BA PRODUSAUN KOTO LA DIAK SAI DODOK

Manufahi RKM News ====loron 29/06 kauza husi udan semana rua resin fo impaktu ba produsaun Koto rezultadu fo fuan ladiak sai dodok deit tamba la iha loron manas  hodi habai.

Lorloron udan hela deit Obrigatoriu komunidade sira iha aldeia orema ku koto sedu liu no la husik maran tamba udan la fo fatin para husi koto fuan sai tasan no maran tuir komunidade sira nia hakarak, Filomena haktuir ba Jornalista Radio komunidade 1912 Same wainhira dadalia nia haktuir katak tinan ida ne sira ku sedu deit koto matak loke hodi ba fan iha merkadu same.hatete nia

koto sai dodok hotu,komunidade sira maioria senti triste ho klima ida ne’e tamba udan ben makas liu kompara ho tinan kotuk,iha Intervista Inan Faluk Filomena de Araujo hela iha suco Holarua Aldeia Orema hateten sira senti triste ho tempo ida agora tamba udan kuaze semana rua ona halo sira susar atu ba tos no iha sira nia kinta laran koto buras maibe la fo fuan nebe diak hanesan tinan kotu koto sai dodok deit,

Inan Faluk ne’e relata sira hanesan tos nain lara metin ba tos deit liliu ba sira nia aihoris no aihan nebe sira kuda ba rai no hakiak animal,tamba sira atu han no fan mak ai han sira nebe saira kuda ne dala ruma mos fan animal hanesan fahi,maibe udan la para hanesan fahi sira mos bele mate.vas

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

TRENDING SEMANAL

STAE halo preparasaun masimu ba tinan ida no diak

  Diretór STAE Manufahi RKM News—Direktor STAE Munisipiu Manufahi Angelo da Costa Cortereal, hateten Dadaun ne'e STAE halo hela preparasaun ba eletoral no aktualizasaun ba baze...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x