Monday, June 17, 2024
spot_imgspot_img
HomeFoto GaleriaDNIRC ho joven sira hatudu teatru ba estudante sira iha eskola 1912...

DNIRC ho joven sira hatudu teatru ba estudante sira iha eskola 1912 same

Manufahi RKM News-diresaun nasional inkluzaun no regiaun komunitaria lori joventude sira hatudu teatru ho tema violensia hasoru hasoru feto no labarik feto iha salaun ensinu sekundaria jeral 1912 Same,

Representante diretor da eskola 1912 Same profesor zakarias vicente Tilman hateten teatru  ne’e furak los hodi motiva ita hotu bainhira mosu iha ita nia uma laran ita bele resolve ho diak,

Tanba teatru ne’e hatudu katak hetan presaun makaas husi aman baihira obrigatorio oan feto atu kaben sedu labele kontinua eskola,

Save iha ita nia liman laos iha inan aman nia liman ita tenke buka meus oi-oin hodi hetan solusaun hodi hetan oprtunidade iha futuru,dehan Representante diretor da eskola 1912 Same profesor zakarias vicente Tilman.

Sentru solidaridade sosial Munisipiu Manufahi Eulale Marai de Jesu Seixas agradese ba diretor da eskola sekundaria 19121 Same bele fo fatin mai ami hodi hatudu teatru idane ne’e,

Forun teatru ne’ebe ohin joventude sira hatu realidade iha ita nia Munisipiu Manufahi ne’e sai exemplu ida mai ita,

Oinsa ho alin estudante sira hasoru situasaun iha uma laran hetan presaun husi inan aman sira atu hamate ita nia futuru labele nonok tenke buka solusaun ne’e importante tebes ba estudante sira,

Tanba iha ita nia Munisipiu halo obigatorio ba oan sira tenke kaben hodi simu belis no riku,

“husu ba estudante sekarik mosu iha imi nia uma laran tanba imi iha koinesementu hodi koalia diretu ba inan aman sira” dehan Sentru solidaridade sosial Munisipiu Manufahi Eulale Marai de Jesu Seixas

Nune mos diretor nasional inkluzaun no reinsersaun komunitaria Amandio Amaral Freitas hateten forun teatru ne’e konsiste iha buat tolu hanesan informasaun kona ba ita nia oan forun tetru ne hanesan arte ida no hiburan,

forun teatru hanesan instrumentu ida atu transfere informasaun se ami koalia deit ita boot sira la aseita ida,

Forun teatru bele basa informasaun ba ema bele akapta la-lais no problema saida deit bele hetan solusaun no hatene la-lais

Entertantu autor forun teatru ne’e hamutuk joventude ruanulu (20) tuir formasaun durante seman ida iha sentru solidaridade sosial Munisipiu Manufahi.DCRJ

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

TRENDING SEMANAL

PAMM HUSU BA KOMUNIDADE SIRA ATU KOOPERA DIAK HO GOVERNO

Manufahi RKM News==kuarta Feira (5/6) ne'e Presidente Autoridade munisípiu Manufahi hateten Teras Propriedades maka Notifikasaun SEATOU maka ezekuta, Presidente Autoridade Munisipio Manufahi Luis Marçal da...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x