Sunday, June 23, 2024
spot_imgspot_img
HomeNotisiaSSSMM Hahu Levantamentu banku de Dadus permanente Ba Komunidade Iha Munisípiu Manufahi

SSSMM Hahu Levantamentu banku de Dadus permanente Ba Komunidade Iha Munisípiu Manufahi

Manufahi RKM News Sexta (23/09) semana ne’e—Diretora Sentru Solidaridade Sosial Munisípiu Manufahi (SSSMM), Eulalia Maria de Jesus Cesar hateten, agora ekipa tékniku SSSMM halo hela levantamentu dadus reproduz iha suku Holarua enkuantu ba postu Alas no postu administrativu Fatuberlio remata ona iha fulan hirak ba kotuk

 

“Objetivu husi levantamentu ne’e atu sai banku de dadus ida permanente iha Ministeru Solidaridade Sosial no Inkluzaun (MSSI) hodi hatene problema bem estar sosial ba komunidade ne’ebé existe ne’e no hira mak infrenta kondisaun moris se’es husi ekonomia”esplika Diretora Eulalia iha nia kna’ar fatin,

 

Neduni durante ne’e tékniku SSSMM foin hahú levantamentu iha suku ha’at husi postu administrativu Same hahú uluk suku Holarua no sei kontinua ba suku tolu ne’ebé seidauk halo levantamentu dadus reproduz.

“Tanba iha fulan kotuk ita halo ona levantamento maibé la konsege remata ho ida ne’e mak ami hanoin atu aselera serbisu ida ne’e halo remata hodi hatene no sai hanesan banku de dadus permanente ida iha MSSI nasionál no munisípiu Manufahi nian”nia hateten.

Neduni levantamentu ne’e atu identifika komunidade ne’ebé ho kondisaun difisiente, vulneravel, balun hasoru violensia domestika no labarik sira ne’ebé mak hetan abuzu sexual inklui vitima sira seluk iha aldeia no suku.

“Ba munisípiu Manufahi postu ha’at, maibé postu administrativu Fatuberliuno postu Alas ami realiza ona no sei hela postu administrativu Turiskain ho postu Same Villa ne’e ma ami kontinua fila fali”nia tenik.

Enkuntu bainhira remata hodi hatene katak dadus Manufahi ba ita nia komunidade ne’ebé infrenta iha bem estar social.

“Iha fulan kotuk ami uza sistema online tablet ida nune’e ita bele hare direita, wainhira tékniku sira iha terenu halo rejistu maibé tanba iha difikuldade oitoan ligadu ho tableta entaun la utiliza tableta no uza deit formulariu manual hafoin rejistu remata mak halo rekapitulasaun hodi hatene totál dadus hira mak rejistu iha suku sira”nia argumenta.

Enkuantu levantamentu dadus ne’e sai hanesan banku dadus permanente ida atu nune’e la’os de’it MSSI mak utiliza maibé parte instituisaun hotu husi governu ka ajensia inklui NGO iha hanoin ruma atu apoiu ba komunidade ka fó asistensia ruma ita iha ona dadus”.

Nune’e karik instituisaun ho sira seluk atu apoiu mak SSSMM ka MSSI sei hato’o ka relata dadus refere ba sira ne’ebé presiza atu fó apoiu ruma.(AA)

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

TRENDING SEMANAL

STAE halo preparasaun masimu ba tinan ida no diak

  Diretór STAE Manufahi RKM News—Direktor STAE Munisipiu Manufahi Angelo da Costa Cortereal, hateten Dadaun ne'e STAE halo hela preparasaun ba eletoral no aktualizasaun ba baze...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x