Sunday, February 25, 2024
spot_imgspot_img
HomeNotisiaEstudante Pre-Eskolar finalista na’in 474 tuir seremonia gradasaun iha Same

Estudante Pre-Eskolar finalista na’in 474 tuir seremonia gradasaun iha Same

Manufahi RKM News—kuarta feira (30-11),ohin finalista pre- escolar na’in 474 kompostu husi eskola 24 tuir seremonia graduasaun iha postu Administrativu Same Munisípiu Manufahi

Tuir kordenadóra Geral pre-eskolar Munisipiu Manufahi Francisca Oliveira da Silva Hateten prezenti ne’ebe murak liu mak prezensa inan aman sira nian.

 

“tamba ne’e ohin loron importante ba oan sira maske pre-eskolar ita hateke la hetan maibe ita hateke no hetan dadaun ona ida ne’e mak prezenti murak husi oan sira nian tamba ohin inan aman hotu marka hotu prezensa tamba oan sira nia prezenti furak rohan la iha”

Alsinu Isaak Saramentu Reprezentante Diretór Edukasaun afirma pre-eskolar mak fini no abut Nasaun nian no pre- escolar maka Edukasaun labarik otas Sedu .

Tamba ne’e sira sei hakat fali ba etapa ensinu Báziku primeiru siklu nian oinsa mak sira bele aprende   literasia no numerasia.

Fatin hanesan Administradór munisípiu Manufahi agradese ba professores sira tamba sira konsege eduka oan sira tuir prinsipiu pre-eskolar nian.

“ki’ik oan sira mak fini di’ak ba rai ida ne’e ba mos fini edukasaun no ba rai timor leste no Manufahi savi importante mak area edukasaun ”

Autoridade ne’e husu inan aman sira akompaina nafatin oan sira hahu husi inisiu to remata universidade.

“la’os deit akompaina iiha sira ki’ik maibe kontinua nafatin akompania sira ,tamba sira mak sei hamrik fali iha ami nia fatin iha futuru tamba fini no abut mak sira”

 

Entertantu estudante na’in 474 ne’ebe simu Graduasaun  kompostu husi  mane 228 feto 236 mai husi eskola 24 iha same mak ohin tuir seremonia graduasaun inklui professora hamutuk 55 tuan  41 foun 11.(esm)

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

TRENDING SEMANAL

Uma Kain 24 Iha Sukaer Oan La Dauk Hetan Be’e Mos No linha Elektrisidade

Manufahi RKM News====uma kain 24 No populasaun 99 Iha Aldeia Sukaer Oan Suku Kaikasa Postu Administrativo Fatuberliu Munisipiu Manufahi La dauk assesu Ba Be’e...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x