Istoria

Rádio ida ne’e hahu nia transmisaun wainhira Timor Leste hetan transferensia ba poder iha 2002 husi Naaões Unidas iha ne’e Doadores Internasionais sira fo apoiu ba Nasaun Timor Leste liu husi Banku Mundial ne’ebe hetan fiar husi Estado hodi harii NGO ida hanaran Community Empowerment Project (CEP) hodi loke Rádio Komunidade iha Munisípiu 8, hanesan (Baucau, Manatuto, Aileu, Ermera, Same, Ainaro, Oecussi, Covalima) husi ne’e Same mos hetan fiar hodi harii mos Rádio iha Munisípiu Manufahi.

Rádio Komunidade hamriik bazeia artigu 40 husi Lei inan Repúblika Demokrátika de Timor Leste, ne’ebe fo liberdade ba imprensa nudar manifestasaun ba soberania demokrasia, ne’ebe bazeia mos ba justisa no Estado de Direitu, nudar elemeto ba kriasaun vida demokrátika rai ida nian.

Radio Same huhu sosializasaun ba Komunidade iha Sub Distrito fatin haat kompostu husi Same, Alas, Fatuberliu, no Turiscai iha tinan 2001, maibe hahu implementa iha tinan 2002 ne’ebe hetan inagurasaun husiMinistro Komersiu Industria, Saudoso Eng. Ovidio De Jesus Amaral. Komunidade antusias tebes ho prezensa Rádio iha Munisípiu Manufahi hodi halao enkontru boot ida, ne’ebe hetan apoiu husi entidade no komunidade hotu, ba hili klibur liu husi Eleisaun, hafoin klibur sira mak hili Dirigente no voluntariu nain sanulu resin lima (15) hodi halao aktividades radio to’o ohin loron. Enkontru ne’e hetan apoiu másimu husi Banko Mundial liu husi (CEP). Hahu husi ida ne’e Klibur hamutuk ho Entidade no Komunidade hotu desidi, hodi hanaran Rádio Dom Boaventura Maunfahe Same ou Rádio Komunidade 1912 Same ho nia frequensia 95,1 MHZ.