Friday, June 21, 2024
spot_imgspot_img
HomeNotisiaKOMUNIKADU IMPRENSA KAJU TIRU NAOK KOMUNIDADE NIA ANIMAL

KOMUNIKADU IMPRENSA KAJU TIRU NAOK KOMUNIDADE NIA ANIMAL

Manufahi RKM NEWS===loron / 13 Sociedade sivil Munisipio Manufahi Kuarta feira ohin realija komunikadu imprensa relasiona ho aktu ne, ebe deskonfia komete husi membru unidade policia militar no pesoal ne,ebe uja naran veteranu hodi komete ba kaju uja arma pejada ba kasa ka tiru naok komonidade nia karau, iha dia 9 de setembru 2023,iha horas tuku 12  kalan iha bairu nularan no maek dian, aldea selihasan suku betanu, postu administrativu same munisipio manufahi.

portavos hanesan kordenador redi multifunsaun desenvolvimentu munisipio manufahi emanuel dobes pintu hateten, komonidade kaer toman iha dia 10 de setembru 2023  horas tuku 4  madrugada , iha dalan sorun entre kota kelan no feriksare, tuir imformasaun no kronolojia ami rekolha katak aktu ba uja kilat ka arma pejada ba kasa ka tiru komonidade nia animal hakiak ne, ebe laos foin akontese, maibe  ho ida  kaer toman ne, e akontese ba dala neen. hodi nune obriga karau nain, hirak nee kalan kalan tenki ba toba hein iha karau luhan.

tamba ne, e ami organijasaun sosiedade sivil munisipio manufahi ne, ebe hamahon aan iha redi monitorijasaun desenvolvimentu munisipio manufahi, ami kondena no lamenta ba oknum no mal pratika ne,ebe deskonfia komete husi membru UPM, no pesoal ne’ebe uja naran veteranu hodi ba estraga komonidade nia animal hakiak ,iha munisipio manufahi.

Ami la menta ba oknum hirak ne, e tamba,

1,uja arma estadu nian ba estraga komunidade nia animal hakiak iha tempu kalan

2.ami la menta tamba tuir sirkulasaun husi governu hodi orienta komonidade labele hakiak animal iha vila, hodi muda ba husik iha ailaran, maibe hetan ameasa husi pesoal ne, ebe uja arma nasaun nian.

3.ami la menta ba pesoal ka individu sira ne, ebe maka hafoer naran instituisaun policia  no veteranu nian, ne, ebe ami konsidera hanesan povu ne, e kiik ho sira nia poder instituisional iha parte rua ne,e,ho nune ami konsidera hanesan explorasaun ba povu kiik nia moris.

bazea ba imformasaun sira ne,ebe ami rekolha iha terenu, ami la mentavel tebes ba oknum ne,ebe  deskonfia komete husi membru UPM no prsoal ne,ebe uja naran sagradu veteranus nian.

ho ida ne, e ami hakarak husu ba parte relavante sira hanesan,

1.husu ba ministetrio defeza no sefi estadu maior jeneral FFD-TL atu tau atensaun no foti medidas balu ba membru ne,ebe uja ka lori arma estadu nian ba estraga komonidade nia animal.

2.ami mos husu ba ministetrio publiku atu halo prosesu ba pesoal nain rua ne,ebe uja arma estadu nian hodi ba estraga animal komonidade nian inklui animal fuik ne,ebe lei bandu.

3.husu mos ba nai deputadu no deputada sira iha parlamentu nacional, liuliu komisaun B, ne,ebe trata asunto defeza no seguransa ,atu levanta iha parlamentu nacional, ba kazu uja arma nasaun nian hodi estraga komonidade nia animal iha munisipio manufahi.

4.husu mos ba PDHj atu halo investigasaun, ba aktu uja arma nasaun nian, ne,ebe estraga komonidade nia animal ne,ebe kontra direitu humanus.

5.husu ba Presidente CCLN  atu halo samada atensun ba pesoal balu ne,ebe uja naran veteranu ba estraga komonidade nia animal hakiak, iha tempu kalan.

ikus liu depois de komunikadu imprensa ida ne, e, ami mos sei hato,o karta petuasaun ba parte sira hanesan

ministetrio defeza, xefi estadu maior jeneral FFD-TL, komisaun B parlamentu nacional, nebe trata asuntu defeza no seguransa, ministetrio publiku PDHJ no FONTIL.

Reportagem:Rkm

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

TRENDING SEMANAL

STAE halo preparasaun masimu ba tinan ida no diak

  Diretór STAE Manufahi RKM News—Direktor STAE Munisipiu Manufahi Angelo da Costa Cortereal, hateten Dadaun ne'e STAE halo hela preparasaun ba eletoral no aktualizasaun ba baze...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x