Saturday, May 25, 2024
spot_imgspot_img
HomeNotisiaPonte Tara Tutuluru Oras Ne,e Ai Kabelak Balu Komesa At Dadaun Ona

Ponte Tara Tutuluru Oras Ne,e Ai Kabelak Balu Komesa At Dadaun Ona

Manufahi RKM News====Tersa Feira (27-04)Semana Ne,e Jornalista Radio Komunidade Tun Direita Ba Iha Tereino Nota Katak Ponte Tara Ne,be Maka Lokaliza Iha Suku Tutuluru Postu Administrativo Same Munisipiu Manufahi Iha Tinan 2011 Dadaun Ne,e Ai Kabelak   Rede No Porka Dadaun Ne,e Komesa Mamar no Frujen Ona   .

 

Tuir Observasaun Jornalista RKM : Ponte Tara Ne,e Hodi Fasilitita Komunidade sira Husi Postu Administrativo Turiskai ,Komunidade Suku Fahinehan Postu Administrativo Fatuberlihu No Komunidade Postu Administrativo Alas Durante Tinan Sanulu Ona .

 

Maibe Ba Oras Ne,e Dadaun Ita Hare Katak Ponte tara Refere Komesa Nakdoko Makas ,ai Kabelak Balu Komesa dodok ka Lahuk No Mos Rede Nebe Hodi Satan Komesa Fruzen Inklui Porka Balun Mamar Hodi Afeta Aikabelak mamar No Nakloke,Sa Tan Iha Tempu Udan pior Liu Ita Atu Halo Movimento Ba Mai.

 

Tamba Ne,e Husu Ba Komunidade Suku Tutuluru, komunidade Suku Fahinehan ,Alas No Turiskai Wainhira Viagem Ho Motor  Karik Matan Moris Neon Nain No Halai Neneik,(Reportagen esm)

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

TRENDING SEMANAL

STAE halo preparasaun masimu ba tinan ida no diak

  Diretór STAE Manufahi RKM News—Direktor STAE Munisipiu Manufahi Angelo da Costa Cortereal, hateten Dadaun ne'e STAE halo hela preparasaun ba eletoral no aktualizasaun ba baze...

Komunikadu Imprensa

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x