Saturday, May 25, 2024
spot_imgspot_img
HomeNotisiaArantes : Foinsa’e Tenki Sai Nain Ba Dezenvolvimentu Iha Manufahi

Arantes : Foinsa’e Tenki Sai Nain Ba Dezenvolvimentu Iha Manufahi

Manufahi RKM News___   Foinsa’e atu Sai Nain Ba Dezenvolvimentu Iha Manufahi tenki Esforsu an liu husi aprende no labele tur nonok deit iha fatin, lia hirak ne’e hato’o iha Enkontru Distribuisaun Sertifikadu iha Salaun Francisco Xavier Do Amaral (CEFOBOM) ( Segunda/31/05).

Administrador Munisipiu Manufahi Arantes Isac Sarmento hateten Foinsa’e tenki aprende maka’as hodi muda an no bele  kontribui ba dezenvolvimentu nasaun Timor Leste, tanba ne’e labele tur nonok iha fatin maibe tenki esforsu hodi bele compete.

 

Hanesan Servidor ba Povu iha Manufahi Enkoraja nafatin foinsa’e sira atu labele uza tenpu hodi halimar maibe tenki aproveita oprtunidade atu aprende ho diak hodi hakat ba oin tanba nasaun sei labele hakiduk ona ba kotuk,maibe Nasaun tenki avansa ba oin. Tenik Administrador

 

Arantes Sublina Tempu ba kotuk liu lahanesan ohin loron, uluk kuaze  ita hatene deit ba Eskola no laiha tempu ruma atu aproveita maibe agora ita sai ona Nasaun Indenpendente iha ona fasilidade bele utiliza,ho ida ne’e hanesan Foinsa’e tenki uza oportunidade ho diak hodi aprende tanba matenek bele iha teoria maibe esperiensia hodi pratika maka importante liu ba dezenvolvimentu Rai ida ne’e…Hakotu Administrador .

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

TRENDING SEMANAL

STAE halo preparasaun masimu ba tinan ida no diak

  Diretór STAE Manufahi RKM News—Direktor STAE Munisipiu Manufahi Angelo da Costa Cortereal, hateten Dadaun ne'e STAE halo hela preparasaun ba eletoral no aktualizasaun ba baze...

Komunikadu Imprensa

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x