Friday, June 21, 2024
spot_imgspot_img
HomeNotisiaRomeo Dos Santos Silva Ho Kodígo ‘’ATIBS’’hakotu I’is Ho Idade 45 Iha...

Romeo Dos Santos Silva Ho Kodígo ‘’ATIBS’’hakotu I’is Ho Idade 45 Iha Manufahi

Manufahi Rkm News—-Romeo Dos Santos Silva Ho Kodigo ‘’Atibs’’moris Iha  Suku Rotutu Aldeia Fohei Postu Administrativo Same Munispio Manufahi ,Moris Iha Loron 20 fulan Abril 1976,Saudozu Hanesan Oan Mane Primeiro Husi Familia Kazal Jorge Da Costa No  Domingas Da Costa.

Tuir Biografia Saudozu Romeu Nian Ne’ebe Fo Sai Katak Saudozu Hahu Nia Estudu Iha Eskola Primaria Numeru 9 Maniko Husi Tinan 1985 To Tinan 1991.

Iha Tinan 1991,Saudozu Kontinua Estuda Iha Nivel Pre-Sekundaria Numeru 1 Turiskai No Remata Iha Tinan 1994,Hafoin Remata Estudu Iha Nivel Presekundaria ,Saudozu Kontinua Estudu Iha Sekundaria Spp Natarbora Hahu Husi Tianan 1994 No Remata Iha Tinan 1997.

Hafoin Saudozu Remata Ninia Estudu Iha Nivel Sekundaria ,Saudodozu Kontinua Estudu Siensia Kimika No Hetan Diploma Baixa Relato Iha Tinan 2012.

Iha Tinan 1991 Saudozu Hahu Halao Servisu Hanesan Funsionario Publiku Iha Pekuaria Ou Peternakan Iha Weto’o Suku Dotik.Iha Tinan 1994 Saudozu Hahu Servisu Hanesan Manorin Iha Eskola Pre-Sekundaria Ratu Damai Weberek No Remata Iha Tinan 1999 .

Iha Tinan 2000 To Tinan 2011 Saudozu Kontinua Servisu Hanesan Manorin  Iha Eskola Ensinu Baziku Central Babulo No Eskola Cosamar No Kontinua Hanorin Eskola Iha Secundaria 1912 Same To’o Hakotu I’is.

 

Iha Tempu Luta Ba Ukun Rasik An Saudozu Hanesan Destrado Hamutuk Ho Familia (Aman Inan No Maun Alin Sira) Destera Ba Raifusa Betano Hahu Husi Tinan 1982 To Tinan 1989 .

Hafoin De Ida Ne’e Saudozu Hahu Partisipa Iha Vida Politika(Iha Frenti Klandestina)No Eleito Nudar Kordenador Seksaun Informasaun  Kaixa ‘’Sakunar’’husi Tinan 1990 Ate Tinan 1999 ,Iha Loron 12 Fulan Outobru Tinan 1992 Saudozu Detein Iha Prizaun Preventiva Durante Semana Ida No Hetan Detensaun Prolongada Ka Apresentasaun Periodika Durante Tinan Ida.

Aleinde Iha Tinan 1994 To Tinan 1995 ,Saudozu Hamutuk Ho Antonio Saramento Ho Kodigo ‘’Onci’’kontinua Reuni Ho Irmaun Licino Branco ‘’Hatoli’’iha Uma Forma Hodi Organiza Joventude Ne’ebe Hamahan An Iha Organizasaun Ojetil/Opjtl Iha Uma Forma Same Hodi Kontinua Habelar Informasaun Kona Ba Prosesu Ukun Rasik An.

Tempu hanesan presidenti sagrada corasaun de jesus (colimau 2000) Napoliaun Da Costa hateten tempu ida ne’e hanesan tempu tristeiza ba familia saudozu no familia boot sagrada korasaun de jesus,maibe saudozu nia isin mate mak ba nia espiritu sei hamaluk familia sira iha actividades hotu.

Nune’e Mos Secretaria (Cmcln)Conselho Munisipal Dos Combatentes Da LibertaҫẨo Munisipiu Manufahi Antoninho Doutel Sarmento ,Partisipa Iha Ceremonia Funebre Saudozu Ema La Horon Iha Semiterio Santra Cruz Aidahaleu Same Nian Hatete Katak saudozu iha tempu ne’eba hanesan joven Ativista ida sempre reuni hamutuk romeu sai nudar joven ida iha tempu ne,eba iha manufahi.

Fatin hanesan director edukasaun munisipiu manufahi Trinito Sarmento haktuir saudozu romeo ne’be ,anorin diak hanesan ema ne’ebe badinas servisu no kumpri Dor Maibe iha tempu ida Ne’e saudozu la hamutuk ho ita,maibe nudar manorin diak ida nia naran sei la lakon maibe oan sira sei konta tuir manorin romeo nia esperencia lubuk ne’ebe lao liu ona.

Enkuanto Iha Tinan 1996 To’o Tinan 1995,Saudozu Hetan Kapturasaun Husi Forsa Tni, Hafoin Iha Tinan 1998 Ate Tinan 1999, Saudozu Eleitu Nudar Kordenador Juventude Zona Same.

Saudozu Asumi Kargu Nudar Vise Presidenti Corentil 18 De Marsu 2016,Hafoin Tinan  2015,Saudozu Assumi Kargu Nudar Vise Kordenador Associasaun Siencia Manufahi To’o Ohin Loron ,Iha Tinan 2018,Saudozu Assume Kargu Hanesan Presidenti Organizasaun Sagrado Corasaun De Jesus (Kolimau 2000)To’o Ohin Loron.

Entertanto Saudozu Romeu Dos Santos Silva Remata Nia Peregrinasaun Iha Loron 19 Fulan Setembro Tinan 2021,0ras 04;15 Saudozu Husik Hela Fen Kaben No Oan Nain 7 ,Mane Nain 2 No Feto Nain 5.(esm)

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

TRENDING SEMANAL

STAE halo preparasaun masimu ba tinan ida no diak

  Diretór STAE Manufahi RKM News—Direktor STAE Munisipiu Manufahi Angelo da Costa Cortereal, hateten Dadaun ne'e STAE halo hela preparasaun ba eletoral no aktualizasaun ba baze...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x